Sommersemester

Umfang: 5 Übungseinheiten
Modulnummer: MB-MT-006
Betreuer: Dr.-Ing. Monika Leester-Schädel
Umfang: 3 Übungseinheiten
Modulnummer: MB-MT-030
Betreuer: Dr.-Ing. Leester-Schädel
Umfang: 2VL, 1UE
Modulnummer: MB-MT-020
Betreuer: Prof. Dietzel, Dr.-Ing. Leester-Schädel, Dipl.-Ing. Jürgens
Umfang: 2VL, 1UE
Modulnummer: MB-MT-17
Betreuer: Prof. Dietzel, Jonathan Kottmeier
Umfang: 1VL, 2UE
Modulnummer: MB-MT-10
Betreuer: Prof. Dietzel, Gursky
Umfang: 2VL, 1UE
Modulnummer: MB-MT-18
Betreuer: Prof. Dietzel, Koch